Diament, który po oszlifowaniu (przejściu na GPW) znacznie zyska na wartości.

Dzięki temu, że dwaj główni akcjonariusze mają łącznie 97,52% akcji, wypłacane są regularnie dywidendy i bardzo starannie dbają swój biznes. 2,48% FF to koszt pozostania na giełdzie, który muszą ponosić dzieląc się zyskami z drobnymi. Spółka wielkimi krokami zmierza na rynek główny GPW, jednak na razie ma znacznie zbyt mała kapitalizację. Nie ma obawy, że główni zechcą oszukiwać drobnych, ponieważ 2,48% drobnych to wręcz tylko „zanieczyszczenie” akcjonariatu. 😉

Wykres: stooq.pl/q/?s=spc&c=mx&t=l&a=lg&b=1

……………………………………………….stan na 31.12.2011 r……stan na 31.12.2012 r……wzrost

Aktywa trwałe…………………………………….1 756 847,30……3 618 582,52 …… +106%

Należności długoterminowe……………………………..0,00……0,00…… 0%

Aktywa obrotowe……………………………….. 3 666 843,11……10 560 342,12……+188%

Należności krótkoterminowe………………….1 790 999,46……5 254 578,87…… +193%

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne …….17 043,98……394 685,23…..+2221%

Aktywa razem…………………………………….5 423 690,41……14 178 924,64……+161%

Kapitał własny……………………………………4 227 990,90……13 779 824,96……+226%

Zobowiązania długoterminowe………………………….0,00……0,00……0%

Zobowiązania krótkoterminowe…………….. 1 153 969,43……193 311,06……-84%

Przychody.netto ze sprzedaży……………….10 668 405,41……23 259 891,18……+109%

Zysk netto…………………………………………….451 497,31……1 000.026,93……+122%

Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

Ostatni kwartał 2012 r. był kolejnym bardzo dobrym kwartałem od początku działalności spółki tj. od 2010 r. Mocna pozycja SPC na rynku samochodów luksusowych oraz dynamiczny rozwój przełożyły się na osiągnięte przychody netto ze sprzedaży w wysokości 2,3 mln zł co dało wzrost przychodów w stosunku do III kwartału 2011 r. Emitent wypracował bardzo dobry zysk netto w danym okresie, w wysokości 0,15 mln zł, co w porównaniu do okresu IV kwartału 2011 r. oznacza osiągniecie porównywalnego wyniku z 2011 roku. Narastająco przychody za cały 2012 r. wynoszą ponad 23mln zł, co oznacza wzrost o ponad 100% do 2011 r., natomiast zysk netto wynosi 1mln zł i jest również o ponad 100% wyższy niż w 2011 r.

Zarząd spółki planuje wypłacić dywidendę z zysku osiągniętego w 2012 r. w wysokości 100000,00zł, tj. 0,01 pln/akcję.

źródło: www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/archive/info/!13209507,spc-group-sa-raport-okresowy-za-iv-kwartal-2012-roku